Stalni predavači i supervizori

PREDAVAČI I SUPERVIZORI

Dr Zorica Marić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute  Od 1998. godine je direktor REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Edukaciju iz RE&KBT-a završila je prvo na Institutu za REBT u Engleskoj, a zatim na Institutu Albert Elis u Njujorku pod mentorstvom dr Alberta Elisa, gde je stekla zvanje Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Od 1997. godine je internacionalni supervizor Instituta Albert Elis.
Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Aktivno drži treninge i supervizije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i kognitvno-bihejvioralnog koučinga u zemlji i inostranstvu. Gotovo 30 godina praktikuje REBT u privatnoj psihoterapijskoj praksi i razvija programe primene REBT-a u nekliničkim kontekstima, obuhvatajući škole i radne organizacije. Razvila je program racionalno-emotivne edukacije u školi „Osećaš onako kako misliš“ i edukovala preko 150 školskih psihologa za primenu ovog programa u školama u Srbiji, Crnoj Gori i Gruziji. Takođe je autor programa „Trening samoefikasnosti za aktivno traženje posla“. Obuku za sprovođenje ovog programa završilo je preko 70 psihologa zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.
Dr Marić je predsednica Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije  i predstavnik u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Autor je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije. Objavila je  više stručnih članaka, kao i preko trideset  saopštenja na kongresima.
Prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute.
Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja – Psihoterapijski modaliteti, Veštine savetovanja. Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija i Kognitivni i bihejvioralni modeli u kliničkoj praksi.
Najpre se edukovala iz psihoanalize i stekla sertifikat International Psychoanalytic Association, a zatim je završila edukaciju iz RE&KBT u REBT Pridruženom trening centru Instituta Albert Elis u Beogradu i stekla zvanje RE&KBT terapeuta i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Od 2010. je internacionalni supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. REBT primenjuje u privatnoj psihoterapijskoj praksi. Aktivno se bavi istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija.
Član je predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, potpredsednik je Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, član uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy i član ispitne komisije za polaganje stručnog ispita psihologa pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Autor je četiri knjige iz oblasti psihoterapije a urednik dve knjige. Objavila je nekoliko knjiga, među kojima se izdvajaju prva dva udžbenika iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije: “Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija: teorija i metod” i “Kognitivno-bihejvioralna terapija danas: razvoj i promene”. Objavila je više od 40 članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.
Prof. dr Borjanka Batinić, Prof. dr Borjanka Batinić, psihijatar, doktor med. nauka, psihoterapeut, akreditovani superervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute.
Vanredni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima Opšta psihopatologija i Specijalna psihopatologija. Takođe je zaposlena na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Srbije.
Edukaciju iz RE&KBT je završila u REBT Pridruženom trening centru Instituta Albert Elis u Beogradu, a zvanje internacionalnog supervizora stekla je 2013. na Institutu Albert Elis u Njujorku. RE&KBT primenjuje na Klinici za psihijatriju i u privatnoj praksi. Oblast posebnog interesovanja dr Batinić je primena RE&KBT u radu sa pacijentima sa kliničkom slikom multiplih komorbidnih stanja, kao i mogućnosti i dometi kombinovane psihoterapije i farmakoterapije.
Aktivno se bavi istraživanjima u oblasti psihopatologije. Objavila je više od 90 naučnih i stručnih radova. Autor je knjiga “Panični poremećaj-farmakoterapija i psihoterapija” i “Opsesivno-kompulzivni poremećaj“, kao i više poglavlja u udžbenicima. Član je Udruženja psihijatara Srbije, Udruženja psihijatara Evrope (European Psychiatric Association) i Udruženja psihijatara Amerike (American Psychiatric Association). Predavač je po pozivu na međunarodnim i domaćim kongresima i simpozijumima.
Doc. dr Nikola Petrović, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja – Osnove psihoterapije i savetovanja kao i Intervencije u krizi.
Završio je edukaciju iz RE&KBT u REBT Pridruženom trening centru Instituta Albert Elis u Beogradu, a 2019. godine postao je internacionalni supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Racionalno emotivno bihejvioralnu terapiju primenjuje već 9 godina u radu sa klijetima. Pored edukacije iz REBT, završio je i tri godine edukacije iz sistemske porodične terapije.
Predsednik je Odbora za etička pitanja Društva psihologa Srbije i zamenik predsednika Upravnog odbora Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije. Učestvovao je u više domaćih i međunarodnih naučnoistraživačkih i stručnih projekata i držao edukacije iz oblasti pomaganja žrtvama i etike u psihoterapiji. Objavio je 25 članaka i poglavlja u naučnim časopisima i knjigama i imao više od 40 saopštenja na naučnim skupovima.
Doc. dr Ivana Peruničić Mladenović, psiholog, specijalista medicinske psihologije,
doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, Associate Fellow of Albert Ellis Institute,trener i supervizor akreditovan od strane Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne psihoterapije. Zaposlena je u Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.RE&KBT primenjuje u Institutu i u privatnoj praksi.
Završila je edukaciju iz sistemske porodične terapije. Docent je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde predaje predmete iz oblasti kliničke psihologije i psihodijagnostike.Istraživačka interesovanja su vezana za proučavanje bazične strukture ličnosti i mehanizama na kojima su zasnovane RE&KBT u razumevanju različitih psihopatoloških manifestacija.
Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Objavila je dvadesetak članaka u stranim i domaćim časopisima i imala više od 80 saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara